Statut

S T A T U T WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Warszawie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, zwana dalej Spółdzielnią.

2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Spółdzielnia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Prawo spółdzielcze”,

2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116 późniejszymi zmianami) zwanej dalej „wsm”,

3) innych ustaw.

§ 2.

1. Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przez lokale o innym przeznaczeniu rozumie się:

- lokale użytkowe,

- garaże,

- miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

wraz z niezbędną infrastrukturą.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) – wykreślony

3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, znajdujących się w tych budynkach, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

4) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

5) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

6) budowanie, nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

7) udzielanie pomocy członkom w organizacji parkingów i miejsc postojowych.

§ 4.

1. Majątek Spółdzielni jest prywatną